miercuri, 30 noiembrie 2011

Ciungetu-Prejbeni-Lacul Petrimanu-Curmatura Oltetului-Saua Negovanu-Muntii Tarnovu-IF Vatajelu-Ciungetu(muntii Capatanii)

Ciungetu - Prejbeni - Lacul Petrimanu - curmătura Olteţului - şaua Negovanu - M. Tîrnovu -I. F. Vătăjelu - Ciungetu                                                


Marcaj: nemarcat pînă în Curmătura Olteţului; bandă roşie: Curmătura Olteţului - şaua Negovanu; punct albastru: şaua Negovanu – Ciungetu.                                                                    

Durata: 14-16 ore                                                          

Traseu recomandat numai vara.                                          

Trasee de legătură: 1, 3, 4, 9 şi 10                                                                                                                  
Traseul 2 este unul din cele mai frumoase circuite din Munţii Căpăţînii, avînd puncte de mare atracţie: valea Latoriţei, barajul şi Lacul Petrimanu şi Piatra Ţîrnovului, o bijuterie a naturii care străjuieşte ,,porţile" rezervorului de energie albă ale Lotrului. Din centrul localităţii Ciungetu se trece mai întîi prin dreptul U.H.E. Lotru. Şoseaua asfaltată (cca 14 km) pătrunde imediat în cheile Latoriţei între versanţii prăpăstioşi ai munţilor Repedea în nord şi Tîrnovului în sud. Aceştia încearcă să stăvilească apele de smaragd ale Latoriţei care se vîrtejesc, spumegă şi vuiesc între bolovani, măcinînd pereţii. Lungimea părţii înguste a cheilor măsoară 1,5 km. Treptat, cheile cedează locul văii strîmte, împădurite şi parţial stîncoasă. După cca 7 km, în locul numit Prejbeni (780 m), trecem pe malul drept. De la gura Văii lui Duminecă (330 m), valea Latoriţei se lărgeşte, iar şoseaua se apropie de albia rîului. O luncă mai largă anunţă confluenţa rîului cu apele inmănuncheate ale pîraielor Borogeana Mare şi Borogeana Mică şi Răgăliei (km 10.5, 960 m alt). La vest de confluenţă, pornind de la cabana forestieră, se desprinde un drum de tractor, care urcă la stînga pe lîngă izvorul Borogenii (traseul 3). Şoseaua, în curs de asfaltare, se caţără pe versantul Muntelui Crucii, căutînd loc de trecere la distanţă de firul apei. Jos, în chingile lespezilor netede, Latoriţa îşi dezleagă undele pe praguri succesive. Sînt “scările de smaragd" ale Latoriţei, cea mai frumoasă podoabă pe care ne-o oferă ,,sora" cea bună a Lotrului. Din dreptul muntelui Huluzu (Holuzu) cheile se strîmtează atît de tare, încît apele nu contenesc sărind trepte înspumate. În aceste locuri natura exaltă de frumuseţe, dar asprimea muntelui aminteşte de prudenţă. Defileul se strînge din ce în ce mai mult, iar pe pereţii de pe malul nordic al Latoriţei se zăresc troiţe frumos sculptate. Trecem de gura pîrîului Huluzu (cascadă) şi după alte şerpuiri prin valea îngustă apare o nouă privelişte; pe malul opus vine să se spargă în curcubeu cascada Înşirata. Nicăieri parcă apele nu au făcut atîta risipă de frumuseţe ca aici. O jumătate de oră ne mai desparte de una din marile construcţii hidrotehnice din Carpaţi. După o serie de pante dure, mai ales pentru vehicule, şoseaua coteşte brusc lîngă barajul de la Petrimanu. În locul cascadei Turcinul, altădata o magnifică fîşie de spume, se aşterne acum o vale adîncă escavată în muntele Turcinu Latoriţei. Muchia muntelui Turcinu prinde în chingi marile conducte care sorb cu nesaţ din lac apele colectate ale Latoriţei, Galbenului, Olteţului, Cernei, Luncavăţului şi Repedei şi le pompează în sus spre Lacul Vidra. Lacul Petrimanu se întinde pînă către Galbenu şi acoperă vechile poieni de la Petrimanu şi gura văii Curmătura. Din dreptul barajului, şoseaua de contur trece pe lîngă o cabană turistică în construcţie (a cărei arhitectură aduce cu cea a gării din Predeal) şi după cca 250 m ajunge în dreptul văii Curmătura (cca 1200 m), lînga o baracă a şantierului unde putem fi găzduiţi (timp folosit pînă aici: 4-5 ore). Şoseaua alpină spre Polovragi se desprinde din drumul forestier Latoriţa, la cca 800 m amonte de gura pîrîului Curmătura, şi revine, pe ocoliş, în zona mijlocie a văii Curmătura (la cca 1320 m). După ce traversează pîrîul, ea ocoleşte coastele Culmii lui Maxim, intră mult pe Pîrîul lui Petricu pe la obîrşie şi apoi, prin două serpentine mari, ajunge în Curmătura Olteţului. Drumeţii preferă scurtătura, avînd ca reper linia electrică şi drumul de tractor din lungul vechii poteci ciobăneşti. De la barăcile muncitoreşti poteca respectivă urcă cca 200 m pe malul drept al pîrîului Curmătura, coteşte la stînga pe o serpentină, apoi se îndreaptă spre sud. Traversează şoseaua la cca 1340 m alt şi reintră pe ,,scurtătură". Dincolo de Pîrîul lui Petricu (rîpă la confluenţa cu pîrîul Curmătura) poteca taie două bucle ale şoselei, ajungînd în golul de munte din Curmătura Olteţului (1615 m). De aici se desfăşoară o privelişte foarte interesantă spre nord, unde stîncile Purului şi Fratoşteanului strălucesc ca brîuri de argint, în timp ce spre sud se înşiră dulci pantele munţilor din bazinul Olteţului. Din Curmătura Olteţului traseul intră pe culmea principală (drum de tractor) îndreptîndu-se spre est. La început urcuşul urmăreşte versantul nord-vestic al muntelui Bou. Ne aprovizionăm cu apă de la Izvorul lui Petricu şi, urcînd uşor pe lîngă liziera pădurii, ajungem pe umărul nordic, în şaua ,,lui Maxim" (ramificaţie spre nord a culmii şi potecii). Drumul de tractor se frînge la dreapta spre vîrful Bou; de aici poteca marcată traversează îndelung pantele nord-estice ale muntelui Bou în urcuş lent. După cca 2 km poteca iese în şaua Turcinu Mic (cca 1 830 m), însemnată cu o troiţă. Traversează pieziş spre sud-est şi urmăreşte în continuare direcţia, intrînd pe faţa sudică a muntelui Turcinu Negovanului. De aici avem o deosebită privelişte spre Parîng şi valea Olteţului. După cca 50 minute de urcuş din curmătura Olteţului, poteca trece prin şaua Zănoaga Turcinului (în stînga o căldare parţial înierbată) şi continuă, în apropiere de culme, pe versantul nordic, pînă în Şaua Negovanu (1 925 m), unde părăsim marcajul bandă roşie. Ne găsim la o importantă ramificaţie: poteca de creastă continuă pe versantul sudic, spre Nedeia şi Funicel (traseele 10 şi 11), iar traseul nostru, marcat cu punct albastru, intră pe versantul nordic ocolind vîrful teşit al Negovanului (2064 m). Coborîm lent la capătul superior al unei ravene, apoi ne îndreptăm iute spre cea de a doua ravenă, cu aspect aspru; traversăm pe malul opus, urcînd spre o strungă; ocolim spre dreapta fruntea nordică a Negovanului, presărată cu lespezi şi pîlcuri de jnepeni pînă în locul unde coboară poteca spre stîna Huluzu; coborirea continuă spre muchia estică a Negovanului. De aici avem o prlvelişte excepţională spre munţii Latoriţei. Firul văii Latoriţei se pierde în prăpăstiile care căptuşesc munţii Puru, Repedea şi Părginosu. Mantia pădurii cu umbre fin modelate scoate în evidenţă strălucitoarea Piatră a Tîrnovului, splendid monument al naturii, care se ridică asemeni unei cuşme imaculate direct din creastă. Pante frumos rînduite ţes, alături de marile povîrnişuri ale Căpăţînii, Coşanei[2] şi Ursului, zigzagurile văii Repedea. Prin “fereastra" văii Repedea se zăreşte valea inferioară a Lotrului spre Turţudanu şi Cozia. Nu mai puţin surprinzătoare este apariţia, peste Tîrnovu şi Latoriţa, a crestei Făgăraşului. Coborîm muchia Gropiţa, apoi ocolim stîncile şi jnepenii din vîrf (1780 m), prin dreapta. Stîna Gropiţa se află mai jos, la marginea pădurii. Muchia Gropiţei se îngustează şi se acoperă cu pădure. Coborîm încă 3-4 min. pîna la ramificaţia potecii spre stîna Gropiţa (dreapta). Menţinînd linia de creastă, poteca coboară în mici serpentine în pădurea de molid pînă în curmătura Gropiţei (1599 m) marcată de o poiană fără privelişte. Aici se desprinde discret, la stînga, o potecă spre valea Borogeana (traseul 3). Din şaua Gropiţa coborîm muchia împădurită, ici şi colo presărată cu luminişuri, pînă în curmătura Pietrei (cca 1645 m), unde începe domeniul Tîrnovului. De aici se desprinde pe creastă traseul marcat cu punct roşu (traseul 5). Traseul nostru se strecoară înainte, la poalele grohotişurilor, urmînd poteca foarte clară. Pădurea se răreşte şi este întreruptă de culoare de grohotişuri, despărţite de un bastion de piatră. Cîţiva pini, larice şi iarăşi rarişte; jgheaburi mici ,,izvorăsc" din gîtlejul strîmt al stîncilor, secţionînd poteca lipită de pereţii netezi. În vîrful Piatra Tîrnovului[3] se află un izvor firav, dar preţios. De lîngă izvor poteca iese treptat spre zona abruptului şi coboară uşor 15 min. prin pădure pînă în poiana Tîrnovu Mic (1540 m). Un grup de stîne se zăresc mai jos de potecă. Traversăm pe curba de nivel, apoi intrăm pentru 10 min. într-un parchet de exploatare forestieră, din care ieşim deasupra unor cabane forestiere. Drumul lat urcă pieziş printre molizi scunzi, trece peste un şipot mare şi iese la stîna Tîrnovu Mare. De lîngă grupul de clădiri, avem o privelişte frumoasă spre Piatra Tîrnovului şi vîrful Ursu. La stînă, în stînga rămîne traseul 4 spre vîrful Tîrnovu Mare. Poteca marcată cu punct albastru trece pe la şipotul Tîrnovu Mare şi iese pe coasta, paralel cu plantaţia Tîrnovu. În prima poieniţă evităm o potecă nemarcată (dreapta) şi continuam traseul prin pădure pîna la izvorul Mierlei (cca 1500 m). La izvor se desprinde, în sus, poteca nemarcată spre Stîna lui Ceapă. Dincolo de izvor o ramificaţie: traseul nostru coboară la dreapta, şi traseul 4 ce coboară domol pe direcţia înainte. De la ramificaţie coborîm în apropiere de rîpa Izvorului, prin zona împădurită; dupa cca 25 min. intrăm într-o poiană cu privelişte spre valea Repedea, cascada Iezerul, cutele înceţoşate ale munţilor Ursu, Nedeia şi Piatra Tîrnovului. Din poiană poteca se abate treptat spre stînga, coborînd prin tăietură şi plantaţie, pieziş peste o serie de denivelări. După mai bine de o oră de coborîre sosim în vecinătatea unei gospodării pe dealul Vătăjelul (,,La Mătalana"). De aici poteca coboară spre sud, traversează albia îngustă a unui torent şi descinde la cabana I. F. Vătăjelul, lîngă apa Repedea. De la I. F. Vătăjelul coborîm pe şosea cca 4 km pînă la confluenţa pîrîului Repedea cu Latoriţa, iar de aici încă 1 km de urcuş pe Latoriţa (şosea asfaltată) pînă în Ciungetu.

Istoria Fortelor Speciale in Romania

Antemergatorii Inca din antichitate, suveranii aveau grupuri de razboinici selectionati dupa anumite criterii, pregatiti mai indelungat decat ceilalti luptatori si inarmati cu cele mai perfectionate arme. Este vorba despre unitatile de elita. Romanii au avut Garda Pretoriana. Despre daci Eliade povesteste cum anumitit tineri erau initiati in arta razboiului prin “perioade” care puteau dura si un an in care traiau in padure, departe de asezari umane, supravietuind cum puteau. In Japonia au aparut vestitii samurai si apoi si celebrii ninja, cei care se apropie cel mai mult de ceea ce astazi se-ntele prin “forte speciale”. Pregatirea unui razboinic ninja dura ani intregi in care deprindea artele martiale (cu mainile goale sau cu diferite arme albe), dar si tehnici de camuflaj, de deplasare silentioasa, de razboi psihologic si de dezinformare, multe dintre acestea folosindu-se de catre diferite unitati militare si in ziua de azi. In timp, a aparut necesitatea specializarii anumitor unitati de infanterie si cavalerie si asa s-au nascut infanteria marina, unitatile montane sau cavaleria usoara. Aceste unitati puteau duce mai eficient luptele in spatii geografice greu accesibile, fiind totodata si mai mobile. In 1756, in timpul razboiului dintre Franta si Anglia pentru teritoriile din America, Robert Rogers creaza o unitate numita apoi Rogers’ Rangers, unitate care s-a inspirat din tacticile folosite de bastinasi intr-o vreme in care infanteria puterilor europene se imbraca total inadecvat (tuninci rosii, albastre), mergea cu peruci pudrate pe campul de lupta inclusiv in zilele calduroase de vara si forma linii compacte, o tinta usoara pentru inamic. In 1870 a avut loc razboiul franco-prusac. Armata franceza era formata din militari profesionisti care aveau experienta de lupta (luptasera deja in Italia impotriva austriecilor, in Crimeea impotriva rusilor si in Mexic). Francezii erau echipati cu o pusca revolutionara (Chassepot) si cu un fel de mitraliera. Armata lor era considerata cea mai buna armata din lume, lider incontestabil. Prusacii aveau o armata formata din oameni mobilizati, dotarea lasa de dorit, insa aveau un stat major eficient condus de von Moltke . Prusia a castigat. In acest razboi s-au folosit deci anumite tactici care se vor folosi pe scara larga in primul razboi mondial: transeele aparate cu mitralierele. Primul Razboi Mondial Din cauza acestei combinatii (transee + mitraliere) britanicii au pierdut la Somme doar in prima zi de lupte 57.000 oameni. Se ajunsese la un blocaj, un razboi de uzura in care armatele stateau fata in fata si se bombardau, cucereau cativa kilometri din teritoriul inamic in urma unui asalt sangeros, teritoriu pe care il pierdeau la urmatoarea contraofensiva. Si tot asa. Trebuia facut ceva. Astfel au aparut tancurile, lunetistii si unitatile specializate de asalt. Tancurile nu au (decat tangential) legatura cu fortele speciale, dar lunetistii si unitatile de asalt sunt precursorii fortelor speciale. Tot in primul razboi mondial, Lawrence a folosit in mod creativ fortele iregulare in Arabia, aruncand in aer poduri si sine de calea ferata, paralizand transporturile si atragand importante forte atat in urmarirea lui cat si pentru paza cailor ferate. Aceasta strategie de guerrilla va fi copiata mai tarziu si de sovietici in Spania si de Mao in China etc. In domeniul operatiilor navale, italienii au folosit asa-numitele mignatta, niste “torpile umane”, precursorii scafandrilor de lupta. Al Doilea Razboi Mondial Dupa razboi, lucrurile au mers rapid in directia crearii unor unitati speciale. Mai multe tari si-au creat unitati de parasutisti (o idee veche, dar multa vreme uitata) odata cu dezvoltarea aviatiei si crearea unor modele de avioane de transport si planoare. Paradoxal, Italia si Uniunea Sovietica, doua dintre tarile care n-au folosit intensiv parasutistii in al doilea razboi mondial, au avut cele mai dezvoltate unitati antebelice. In timpul razboiului, parasutistii au fost utilizati masiv de catre germania (la inceputul razboiului), apoi spre sfarsitul lui de catre S.U.A. si Marea Britanie . Fideli strategiilor indirecte enuntate de Liddell Hart si invatand din experienta lui Lawrence din Arabia, britanicii au creat Combined Ops, o structura care cuprindea comandourile, numite astfel dupa comandourile folosite de buri in Africa de Sud, concept de forte iregulare de unde s-au inspirat. Rolul comandourilor era sa execute raiduri si alaturi de SOE sa “dea foc Europei”, dupa expresia lui Churchill. Rezultatele au fost destul de mediocre, unele chiar tragice (cum a fost raidul esuat de la Dieppe, raid efectuat la ordinele lui Mountbatten care insa nu avea permisiunea sefilor lui ierarhici (acestia au aflat abia post factum). Tot in timpul acestui razboi s-au dezvoltat un alt tip de unitati militare, care nu actionau in grupuri mari precum parasutistii si comandourile, ci in mici grupe autonome, de multe ori aflate in legatura cu miscarile de rezistenta din acea tara. Acestia actionau atat in uniforma militara cat si in haine civile. Au existat mai multe unitati care pot fi caracterizate ca “speciale” : regimentul Brandenburg al lui Theodor von Hippel, unitatile OSNAZ ale NKVD-ului si partizanii lui Ilya Starinov, LRDG-ul lui Ralph Bagnold de la care SAS-ul va invatat atat de multe , The Special Boat Squadron al lui George Jellicoe (parte din SAS), The Royal Marines Boom Patrol Detachment al lui Blondie Hasler, Decima Flottiglia Mezzi d’Assalto a lui Teseo Tesei, Underwater Demolitions Teams ale U.S. Navy, Sonderverband z.b.V. Friedenthal a lui Skorzeny, chinditii lui Orde Wingate, echipele aliate Jedburgh, companiile independente australiene, unitatile sissi finlandeze (Erillinen Pataljoona) etc. Daca ar sa pomenim un singur om si o singura unitate militara care au influentat decisiv gandirea si intrebuintarea acestor unitati in domeniul pe atunci embrionar al fortelor speciale, fara indoiala ca ar fi vorba despre David Stirling si SAS, unitate din care avea sa faca parte si fiul lui Churchill. Multe dintre unitatile din zilele noastre s-au inspirat din tacticile, organizarea si principiile SAS de selectie, pregatire, dotare (Delta Force, KSK, Sayeret Matkal, 1er RPIMa, JTF2, SASR, pana si Alfa-creata in Uniunea Sovietica in cadrul KGB). Razboiul Rece Dupa al doilea razboi mondial, a urmat o perioada in care cele doua blocuri militare s-au pregatit intens pentru un eventual razboi. Infruntarea dintre NATO si OTV (Organizatia Tratatului de la Varsovia) s-a desfasurat “pe sub masa”, in lumea a treia, in Indochina, Malaya, Coreea, Oman, Vietnam, Angola sau Nicaragua. Scolile Fortele speciale din ambele organizatii au luat parte in mod activ la aceste conflicte. Si asa au luat fiinta scolile doctrinare moderne ale fortelor speciale, in Statele Unite, Marea Britanie, Uniunea Sovietica, Israel, Franta, mai tarziu si in Australia, Africa de Sud, Germania etc. In Regatul Unit, SAS-ul (desfiintat dupa razboi) a renascut in 1952 sub forma Malayan Scouts, redenumit 22nd SAS Regiment. Si SBS-ul a fost desfiintat, fiind reinfiintat ca o anexa in subordinea Royal Marines. Aceste doua unitati au ramas pana astazi cei doi stalpi ai fortelor speciale britanice, in timp SBS-ul trecand de la rangul de Squadron la cel de Service, pe picior de egalitate cu SAS-ul datorita faptului ca Marea Britanie e o insula si Royal Navy (o structura in care la varf de multe ori birocratia si gandirea obtuza sunt la ele acasa, dar care beneficiaza la nivelul marinarilor de un ethos care se intalneste doar pe nave ) este numit “Senior Service”. Scoala britanica poate fi caracterizata prin eficienta, polivalenta si versatilitate: o unitate indeplineste un spectru foarte larg de misiuni. In Statele Unite, in 1952 au fost create “Beretele Verzi” (U.S. Army Special Forces) in cadrul U.S. Army Psychological Warfare Center. Colonelul Aaron Bank este considerat parintele fortelor speciale americane (de notat ca americanii fac distinctia dintre special forces si special operations forces, spre deosebire de britanici). Unitati de operatii speciale (este corect ooperatii speciale, nu operatiuni speciale cum se numeste o emisiune) au aparut apoi si in U.S. Air Force (Special Tactics Teams), U.S. Navy (Seal Teams) si U.S. Marine Corps (Force Recon). Datorita resurselor superioare, scoala americana a adaugat la versatilitatea britanica si specializarea geografica. In Uniunea Sovietica, tot in 1952 a inceput formarea unor companii independente cu destinatie speciala- ORSN, Viktor Kharchenko fiind considerat parintele fortelor speciale sovietice. In anii ’60 s-au format astfel de companii (transformate apoi in batalioane) in mai multe districte militare si in marina militara sovietica (1957). Franta, a fost avantajata de faptul ca unul dintre fondatorul fortelor speciale, Georges Berge, cel care a creat the French SAS (in cadrul SAS), este considerat totodata si unul dintre cei cinci co-fondatori ai SAS-ului britanic. Spre deosebire de celelalte tari care si-au desfiintat in cea mai mare parte unitatile de misiuni speciale dupa razboi, Franta n-a facut acest lucru. Din contra. In 1946 a fost creata 1er bataillon de choc SAS (pe baza fostelor unitati SAS) dar si 11e bataillon parachutiste de choc (care avea sa fie comandat de Paul Aussaresses). In 1953 este creat 13e Regiment de dragons Parachutistes. Franta a pus accent de la inceput pe operatiile clandestine colaborand cu SDECE (sdeke). Tot in 1953 s-a nascut si o unitate de scafandri, Commando Hubert (respecializata). Datorita situatiei deosebite, Israelul si-a inceput constructia fortelor speciale inainte de declararea independentei (unitatile Palmach). Incepand cu 1948 au aparut mai multe unitati de elita (Shayetet 13, una de parasutisti- T’zanhanim, una de infanterie- Golani, cea din urma avand si o subunitate de cercetare speciala). In 1953 a fost creata Unit 101, o unitate de forte speciale comandata de Ariel Sharon, unitatea care avea sa fie insa desfiintata si contopita cu unitatea T’zanhanim. In 1958 s-a nascut Sayeret Matkal, unitate care avea sa-si puna amprenta pe toate fortele speciale israeliene si nu numai. Deci dupa razboi unitatile care executau misiuni speciale s-au dezvoltat in special pe linia luptei de partizani sau “unconventional warfare” . Law Enforcement Fortele speciale au existat nu numai in domeniul militar, ci si in domeniul law enforcement. Prima unitate sovietica OSNAZ destinata combaterii contrarevolutionarilor si a sabotorilor a aparut in 1921 (expresia “law enforcement” nu e cea mai potrivita, pe atunci era vorba mai curand de pedepsirea rasculatilor, a revoltelor etc.) In 1940 in Italia apare 1º Battaglione carabinieri reali paracadutisti (carabinierii fiind ceva intre politie militara si jandarmi). Mai spre zilele noastre, in 1971 se formeaza in Franta l’Escadron parachutiste d’intervention de la Gendarmerie nationale. Insa prima unitate de forte speciale in domeniul pe care il numim astazi “law enforcement” poate fi considerata LAPD SWAT, formata la Los Angeles de Daryl Gates, in 1968. Acronimul sWAT se referea la Special Weapons Assault Team, dar intrucat a fost considerat prea agresiv, a fost schimbat cu Special Weapons and Tactics. Multi dintre primii politisti care au facut parte din unitate erau “berete verzi” cu experienta Vietnamului. In 1972 in Franta in cadrul politiei apar les Groupes d’intervention de la police nationale. Terorismul Un eveniment avea sa schimbe radical abordarea autoritatilor in legatura cu fortele speciale: Olimpiada de la Munchen din 1972 cand mai multi sportivi din cadrul delegatiei israeliene au fost asasinati de catre membri ai organizatiei teroriste Septembrie Negru. Politia germana a esuat in incercarea de a interveni pentru a salva ostaticii. In urma acestor incidente, in 1973 a fost creata GSG9, o unitate antitero aflata in subordinea granicerilor germani. Modelul va fi preluat in toata lumea si asa au aparut GIGN in cadrul Jandarmeriei franceze in 1973, GEO in Spania, NOCS (“teste di cuoio”) in Italia etc. Daca unele state au ales sa formeze de la zero unitati in cadrul ministerelor de interne (politie, jandarmi etc.) dedicate luptei impotriva acestei noi amenintari, altele au delegat aceasta sarcina armatei. Marea Britanie a creat tot in 1973 in cadrul SAS, the Counter-Revolutionary Warfare Cell. Noua unitate antitero avea sa fie cunoscuta sub denumirea Special Patrol Team. Capitanul Andrew Massey a fost cel care a dezvoltat conceptul, scriin initial (in buna traditie lasata de David Stirling) un raport. Britanicii au hotarat mai tarziu sa nu aiba oameni specializati doar pe linia asta, ci sa-si roteasca escadroanele in acest rol pe anumite perioade. Modelul britanic a fost copiat de mai multe tari (Statele Unite- Delta Force, Israel- Sayeret Matkal, Olanda- BBE etc.) si astfel accentul a inceput sa se mute de pe “unconventional warfare” pe “counter-insurgency/counter-terrorism”. Comandamentele Un alt eveniment care avea sa schimbe directia urmata in lume de fortele speciale a fost misiunea americana esuata din Iran, in 1980. Dupa acest esec, americanii si-au regandit organizarea si tacticile, au creat unitati specializate si un comandament. In 1987 apare USSOCOM, un comandament unificat cu rostul de a aduna sub aceeasi umbrela si de a coordona toate unitatile SOF. Desi initial unitatile speciale ale US Marines Corps (Force Recon) n-au fost integrate, recent a fost creat MARSOC, comandament care face parte din USSOCOM. In 1987 si britanicii au creat United Kingdom Special Forces, o structura condusa de DSF (Director Special Forces) si care aducea la un loc SAS-ul si SBS-ul. In 1992 si francezii au creat un comandament, COS si de-atunci asemenea comandamente s-au creat prin toate armatele. In sfarsit, un alt gen de unitati de forte speciale au luat nastere in anii ’70-’80 in urma aparitiei terorismului: unitatile destinate sa execute misiuni de supraveghere in zone ostile, in “teritoriile indienilor”, sanctuarele teroriste. Astfel in 1974 apare 14th Intelligence and Security Company, unitate folosita de britanici intensiv in Irlanda de Nord si mai tarziu in Bosnia. In 1981, in urma regandirii strategiei si in S.U.A. se formeaza o unitate cu specific asemanator, numita ISA (“The Activity”, “Foreign Operations Group” etc.) care a actionat apoi impotriva narco-traficantilor din Columbia si Mexic. Privire de ansamblu In prezent exista forte speciale sub diverse denumiri in absolut toate tarile lumii (pana si in insulele Maldive). De cele mai multe ori este vorba insa de forma fara fond. Putine tari se pot lauda cu unitati speciale capabile sa actioneze ziua sau noaptea, in orice anotimp, in orice conditii meteo, in orice mediu (arctic, montan, desert, marin, jungla, urban), sa se infiltreze prin aer, apa sau pe pamant prin toate mijloacele (de exemplu HAHO sau prin submersibile). Si mai putine tari detin mijloacele necesare proiectarii acestor unitati la distanta (avioane de transport strategic, avioane de realimentare in zbor, elicoptere de transport capabile sa zboare in orice conditii meteo + echipajele corespunzatoare, submarine etc.) si sistemele de transmisiuni care sa pastreze legatura in orice conditii etc. In America de Nord, Statele Unite detin capabilitati complete, iar Canada a facut recent pasi importnti (au creat un comandament si doua unitati- JTF2 si CSOR). Mexicul are un corp de forte speciale ( 3 brigazi, o unitate numita GAFE etc.) dar mai curand sunt unitati de infanterie specializata de elita, misiunile lor recente fiind in misiuni tipice de law enforcement, in sprijinul poltiei federale. In America de Sud, Brazilia se remarca prin faptul ca este una dintre tarile cu cea mai mare expertiza in domeniul jungle warfare, avand o scoala renumita (Centro de Instrução de Guerra na Selva); in afara de asta, GRUMEC este singura unitate de scafandri de lupta din emisfera de sud care are capabilitati comparabile cu unitatile lidere in domeniu (COMSUBIN, SBS, Commando Hubert, Seal/SDV, Shayetet 13, OMRP, SEK M, A-dyk etc.). Cea mai celebra unitate este insa BOPE, o unitate de politie militara mai “nedusa la biserica”. Celebritatea vine in special din mass-media ( a aparut intr-o editie a unui serial popular prezentat de un fost membru SAS, Chris Ryan, despre fortele speciale din cadrul departamentelor de politie). Argentina are probabil cel mai bun centru de instructie pentru razboi in mediul alpin din emisfera sudica, Escula Militar de Montana (posibil chilienii sa fie de alta parere). O alta unitate care s-a remarcat este Buzos Tacticos, daca o sa cititi relatarile argentiniene despre razboiul din Malvine (cum e numit Falkland-ul la ei), o sa vedeti ca britanicii (inclusiv cateva patrule SAS) au avut mult de furca cu aceasta unitate. Si Columbia s-a remarcat in ultimii ani atat prin succesele in lupta impotriva traficantilor de droguri, cat si a organizatiilor teroriste sprijinite din exterior. Cei de la AFEUR, o unitate care a fost in primele randuri, au reusit sa castige “in timpul liber” si cateva editii “Commando Forces”, un concurs organizat de fortele speciale americane in America de Sud. In Africa vom mentiona doar doua tari: Rhodesia (actualul Zimbabwe), tara care a avut forte speciale cu un inalt standard ( “C” Squadron (Rhodesian) Special Air Service, Selous Scouts) si Africa de Sud prin unitatile “recces”, in ziua de azi purtand denumirea the South African Special Forces Brigade. Aceasta unitate a fost si poate inca mai este una dintre unitatile cele mai competente din lume in materie de special reconnaissance. In Australia si Oceania, exista unitati speciale (SAS) extrem de bine puse la punct provenind din scoala britanica (si in Australia si in Noua Zeelanda). Avad avantajul spatiului geografic si relatii privilegiate cu Marea Britanie si S.U.A., de la care au invatat mult, recum si experienta multor misiuni in Malaya, Vietnam, Timor, Somalia, Irak, sau Afghanistan, australienii si-au dezvoltat expertiza in toate domeniile si in aproape toate mediile (desert, jungla, maritim, urban) in momentul de fata avand o scoala doctrinara proprie. Neo-zeelandezii, beneficiind de militari deosebiti (maori) si de un relief variat, au iesit in evidenta prin aptitudinile legate de tracking. In domeniul fortelor speciale, Noua Zeelanda, prin NZ SAS este posibil tara cea mai eficienta si eficace din lume (a fi eficace, effective= a face ceea ce este bine; a fi eficient, efficient= a face lucrurile bine; Drucker) de asemena Noua Zeelanda fiind o tara care dupa cum se spune, “punch above their weight” oferind “best bang for buck”. In Asia exista mai multe tari cu forte speciale capabile. Japonia, le-a creat in mod oficial recent (Tokushu Sakusen Gun). Coreea de Sud are cateva unitati bine sudate (batalionul 707 misiuni speciale, batalioanele recon ale infanteriei marine etc.) dupa cum a demonstrat recent eliberand toti ostaticii de pe o nava ocupata de pirati somalezi (o actiune deosebit de dificila, mai ales cand are loc pe mare). India are un centru de instructie montan deosebit (High Altitude Warfare School- HAWS) si unul pentru jungla (Counter Insurgency and Jungle Warfare School-CIJWS), totusi fortele lor speciale (foarte numeroase) au aratat recent la Mumbai ca nu sunt inca la un nivel comparabil cu cele occidentale. Mai pot fi enumerate cu un nivel acceptabil in anumite domenii Kopassus (Indonezia), Royal Ranger Regiment (Malayesia), 101st Amphibious Reconnaissance Battalion (Taiwan), Đặc công nước (Vietnam), SSG (Pakistan), CDO-FN (Singapore), Royal Thai Navy Seals (Thailanda) etc. Pana si o tara cu resurse limitate precum Filipine are o expertiza consistenta in materie de contra-insurgenta si unitati destul de buna (Light Reaction Battalion) creditata numarul Tara creditata cu cele mai multe forte speciale din lume este Coreea de Nord. In realitate insa este vorba in mare parte de unitati de infanterie usoara. Pregatirea pune accent pe arte martiale, spart caramizi etc. O categorie aparte o reprezinta tarile asiatice din spatiul ex-sovietic care au mostenit know-how de la spetsnaz (de exemplu Kazahstan si Armenia au niste unitati decente). China necesita o abordare separata. Acum 20 de ani prezentau numai demonstrative cu spargeri de caramizi, militari care se aseaza pe un pat de cuie etc. Intre timp au inceput sa invete tehnicile occidentale de CQB, au trimis oameni la cursuri, au evoluat. Printre unitatile cele mai experimentate sunt “Sabiile sudului Chinei” din regiunea militara Guangzhou (creata in 1988) si unitatea din regiunea militara Beijing (nu se cunoaste denumirea). Dotarea s-a imbunatatit considerabil (GPS-uri, VVDH-uri, LLTV-uri, NVG-uri, UAV-uri etc.). In anumite aplicatii, aceste unitati au fost folosite in misiuni tipice razboiului informational (atacarea si bruiajul centrelor de comunicatii, a radarelor). In domeniul law enforcement, cea mai experimentata unitate este considerata Hong Kong Special Duites Unit. (Aceasta este dealtfel una dintre directiile in care se indreapta fortele speciale, francezii au in cadrul regimentului 54 transmisiuni asa-numitele équipes légères de guerre électronique (ELGE) la fel si britanicii in cadrul regimentului 14 transmisiuni- Light Electronic Warfare Teams, grupuri are actioneaza in adancimea dispozitivului inamic.) In Orientul Mijlociu, Iordania a inaugurat acum ceva vreme cel mai mare centru de pregatire pentru forte speciale, din lume (KASOTC), iar fortele lor speciale, desi nu sunt la nivelul celor israeliene, cele mai bune din regiune, sunt de calitate (mai ales in desert warfare). Absolut toate tarile din zona au investit mult in forte speciale (Irakul si le-a recladit cu sprijin american, Siria si le-a calit in razboaiele cu Israelul si in Liban, Egiptul, dupa un inceput dezastruos cu doua esecuri majore, a facut pasi mari inainte, Arabia Saudita a invatat de la SAS etc.). Pana si Libanul are un comandament pentru operatii speciale cu unitati destul de experimentate. Marea necunoscuta este Iranul, desi exista surse care sustin ca unitati speciale iraniene (apartinand garzilor revolutiei- Pasdaran) au fost foarte active in Bosnia si apoi recent, in Irak. Europa detine cea mai mare densitate de forte speciale competente din lume. Britanicii si francezii au intreaga gama de forte speciale (inclusiv in unitati de artilerie, transmisiuni, fortele aeriene-CSAR etc.) iar unitatile etalon ale celor doua tari (22nd SAS Regiment, 1er RPIM) sunt printre putinele din lume care pot executa aproape toate misiunile (de la actiuni directe, special reconnaissance la civil affairs, CSAR). Italienii au cea mai indelungata expertiza in materie de mijloace de atac subacvatice, de asemenea razboi in mediul montan. Germanii, multa vreme reticenti la adresa FS, au avut doar cateva companii de cercetare in dispozitiv (Fernspah) si o unitate de scafandri de lupta (Kamppfschwimmer). Apoi au creat KSK, dupa modelul SAS. Tarile acandinave exceleaza in domeniul arctic warfare si al infanteriei marine-cu specificul lor infanterie de coasta, elvetienii si austriecii in mountain warfare, tari ca Olanda, Belgia si Grecia au o indelungata experienta (inca din al doilea razboi mondial, pregatindu-se cu britanicii), Portugalia are scoala unor razboaie in colonii si a investit in acest domeniu fiind numita lider in UE in domeniul SOF, danezii sunt experti in domeniul FOS din fortele navale etc. Dintre tarile ex-comuniste, polonezii s-au remarcat cel mai mult, prin intermediul GROM. Mai exista si BOA in cadrul politiei, departamentul 5 din Agentia de securitate interna (ABW) etc. Si tari relativ mici ca Ungaria, Lituania, Slovenia sau Irlanda au pus accent pe unitatile FOS (ungurii se remarca prin instructori si prin centrele de pregatire). Iar Islanda, singura tara fara armata din NATO, are forte speciale care au fost si in Afghanistan (ICRU).                                                                                                  

(2012en.ro)

Mistere din decembrie 1989

Pe 18 decembrie 1989 apare in ziarul Scinteia tineretului un articol cu sfaturi pentru cei care stau la plaja prea mult. De unde plaja in decembrie si poate nu era vorba de soare ci de Soare. Textul in original si decriptarea lui asa cum a fost facut de experti militari. Ce scrie la gazeta, citeste toata lumea si intelege cine trebuie….Un articol in ziar, o conspiratie la care multi am fost prezenti si dintre care acum multi inchid ochii sau baga capul in pamint ca strutul ascunzindu-se de realitate. In data de 18 decembrie 1989, in timp ce in Timisoara era razboi civil, “Scanteia Tineretului” a publicat, in pagina 5, un text straniu, care nu avea nicio logica. Textul a facut valva la acea vreme, ca si in anii imediat urmatori Revolutiei. Erau sfaturi pentru cei ce se bronzau in acel moment, adica in mijlocul lunii decembrie, la mare. Textul a atras atentia imediat, in sensul ca semana cu un semnal incifrat pentru a se declansa ceva – dar pana azi contextul aparitiei sale nu a fost elucidat. A ramas ”o gluma”. In decembrie 2007, un general activ din contraspionajul romanesc a trimis decriptarea textului pentru a fi citita intr-o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). El era consilier in cadrul CSAT la acea vreme. Textul din Scanteia Tineretului: ”Citeva sfaturi pentru cei aflati in aceste zile la mare” *Evitati expunerea intempestiva si prelungita la soare. E de preferat sa incepeti mai prudent, cu reprize scurte de 10-15 minute – cand pe-o parte, cand pe alta. Astfel, va veti asigura un bronzaj placut si uniform. * Nu va avantati prea mult in larg. Oricum, in caz de pericol, nu strigati. Este inutil. Sansele ca prin apropuiere sa se afle vreo persoana dispusa a va asculta sunt minime. * Profitati de binefacerile razelor ultraviolete. Dupa cum se stie, ele sunt mai active intre orele 5,30 si 7,30. Se recomanda cu precadere persoanelor mai debile. * Daca sunteti o fire sentimentala si agreati apusurile soarelui, librariile de pe litoral va ofera un larg sortiment de vederi cu acest subiect. * Si inca ceva – daca aceste v-au pus pe ganduri si aveti deja anumite ezitari, gandindu-va sa renuntati in favoarea muntelui, inseamna ca nu iubiti in suficienta masura marea. (S.P.)” Aceasta este decriptarea trimisa catre CSAT in 2007 1 – Declansati, pe neasteptate, planul ”Soare”. Incepeti prudent, cu operatiuni scurte, de 10-15 minute, simultan in mai multe zone, pana la acoperirea intregii tari. 2 – Nu depasiti obiectivele. Altfel sunteti in mare pericol si nu va va ajuta nimeni. 3 – Bazati-va pe sprijinul trupelor speciale care au rol activ intre orele 5,30 si 7,30 in scopul recuperarii ranitilor. 4 – Devastati librariile si distrugeti ”operele alese” (cartile lui Ceausescu – n.r.) pentrui instigare si intimidare. 5 – Pentru nehotarati: nu tradati scopul, daca va iubiti tara. Autorul spune ca a fost o gluma Autorul articolului, Sorin Preda, a declarat atat in fata anchetatorilor Ministerului Apararii cat si in presa, ca el a scris un text umoristic si atat. Adica cele cinci paragrafe, care au avut trimitere pe prima pagina, nu aveau nicio legatura cu Revolutia si a fost o simpla intamplare faptul ca au sunat atat de straniu in acele zile. Trebuie mentionat aici ca fisetul in care se pastrau manuscrisul si spaltul acestor ”sfaturi” a fost spart iar obiectele mai sus mentionate au disparut in timpul evenimentelor de dupa 22 decembrie 1989. (2012en.ro)

marți, 29 noiembrie 2011

Balada angajatului...

Imi place munca, bani de-ar fi
s-aduc in firma zi de zi
Imi place sefu ‘ cel mai tare!
Si sefii lui, pe fiecare..


Iubesc biroul, ce-i pe el ,
Concediul nu-l iubesc de fel !
Mobila gri plina de praf ,
Hartiile crescute vraf .


De munca mea sunt fericit ,
Nimic atata n-am iubit .
Iubesc computerul fereastra
Cu scafirlia lui albastra


Iubesc sedintele mai lungi
Cind am in creier cifre, dungi
Iubesc va spun acu ‘ din nou
Sa stau o viata la birou!


Imi place munca , as munci
Mai mult in fiecare zi
Nu vreau salariu nu vreau prima
Mi-ajunge-o critica pe luna…


Nu vreau nimic decit un pat
Linga pc-ul meu cel drag
Sa pot munci aci non-stop
Pina se urca firma-n top!


Nu vreau nimic nici daca mor
Doar sa ma puie pe birou
Si sa ma-ngroape-ntre dosare
Ca pe Eminovici in mare….

Lucruri care conteaza foarte mult pentru o femeie
Special pentru barbati, venim cu cele 5 lucruri care conteaza foarte mult pentru o fe ce priveste “frumusetea masculina”, dar despre care nu au suficient curaj sa vorbeasca tare si raspicat.                                                                                 

1. Parul lung e doar pentru femei! Femeile incearca sa inteleaga barbatii cu parul lung, carora le place muzica, poezia sau pe cei care cred ca arata senzational, cool cu parul lor lung, dar totusi ii prefera pe cei cu o tunsoare scurta si moderna sau poate doar o idee mai lung parul si usor ravasit. Reprezentantele sexului frumos depun eforturi foarte mari sa accepte un iubit cu parul lung si, in sinea lor, spera ca acestuia ii va trece moda pletelor in timp. Asa ca sa lasam barbatii sa fie barbati si femeile sa fie femei!                                                      

2. Unghiile lungi sunt deasemenea pentru femei! Asigura-te ca unghiile tale sunt intotdeauna curate si aranjate. Femeile nu inteleg ideea unei unghii lungi la degetul mic. Ce cred despre asta? Nu vrei sa stii… Nu te rusina si uneori aplica putina crema pe maini, in special iarna sau in momentul in care faci munca manuala. In acest fel mainile tale nu vor fi uscate sau crapate. Femeilor le place sa fie mangaiate de niste maini catifelate si fine!                                                                                                                               

3. Mustata si barba Chiar daca pana si Brad Pitt isi mai lasa mustata ca sa fie atragator in continuare, femeile nu prefera aceasta varianta a lui. De ce? Femeile considera ca un barbat cu mustata si barba ascunde ceva fata de ele. Ca sa nu mai spun de senzatia de neplacere pe care o au acestea cand vad un barbos spalandu-se cu sapun pe fata. E total dizgratios. Un barbat este sexy si atragator cu doar putina barba, adica neras maxim trei zile, iar cel mai incitant barbat este cel proaspat ras si dat cu after shave. Mmmmm, ce placere simt femeile in acele clipe… Daca este necesar, foloseste crema de fata, din aceea hidratanta. Pielea fetei iti va multumi! Asta este absolut necesar in sezonul rece cand aerul usuca pielea. O femeie adora senzatia de catifelare cand isi saruta barbatul.                                                                                

4. Parul in nas si in urechi Femeile stiu exact ce inseamna sa-ti creasca par in locurile nedorite si de aceea sunt destul de intelegatoare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa stai asa paros. Femeilor le plac barbatii moderni care isi taie parul din urechi si din nas. Este foarte neplacut sa mergi insotita de un barbat paros in aceste zone, alaturi de care sa nu poti face o impresie placuta.                                                                

5. Parul de pe corp Aici opiniile sunt impartite – unele femei vor barbati parosi si altele ii prefera pe cei fara par deloc. Daca te intrebi ce poti face ca sa multumesti o femeie atunci te sfatuit sa te tunzi in zonele intime si la sub-brat (aici poti chiar sa te epilezi) si mai bine o intrebi pe ea cum te place. Cel mai bine ar fi sa va faceti toaleta impreuna o data ca sa stie fiecare ce prefera partenerul.
(top-shop.ro)

luni, 28 noiembrie 2011

Polovragi-Curmatura Oltetului(muntii Capatanii)

Polovragi - Curmătura Olteţului                              

Marcaj: nemarcat - drum forestier                                                      

Durată: 6-7 ore.                                                      

Traseu accesibil şi iarna.                                                    
Drumul forestier parcurge 19 km pe valea Olteţului, apoi aproape încă 4 km pe coastele Turcinului[1] şi Boului. Ultimul tronson, ca şi continuarea pe valea Curmătura pînă în valea Latoriţei, reprezintă o cale de legătură între localităţile din sudul munţilor şi zonele turistice din bazinul Latoriţei. La capătul localităţii Polovragi, străjuită de pereţii Cheilor Olteţului, se adăposteşte mănăstirea Polovragi, ctitorită de Barbu Pîrîianu la 1643 şi terminată de Constantin Brîncoveanu în 1713. Ocolind mănăstirea, şoseaua formează o buclă la dreapta, apoi traversează un pîlc de pădure; de aici începe drumul forestier de pe Olteţ. După şipot, şoseaua se apropie de pereţii vineţii şi intră în Cheile Olteţului. Apa rîului se aude zbuciumindu-se între ,,cleştii de piatră", în timp ce şoseaua se strecoară cu greu pe lîngă pereţi. Cam la 1 km de la intrarea în chei se află gura peşterii Polovragi, care se poate vizita numai în prima parte. Pereţi înalţi însoţesc drumul ce urcă în curbe strînse lîngă apele învolburate; după ce traversăm apa pentru scurtă vreme, aproape de capătul nordic al cheilor revenim pe malul stîng. Stîncile se retrag discret în frunzişurile făgetului şi valea se lărgeşte la ,,Luncile Olteţului". La km 3 trecem de cabanele I. F. Luncile Olteţului, iar la km 6 de cabana I. F. Izmana; urmează apoi cabana I. F. Ţeperig şi exploatările miniere Rîbai. Dincolo de I. F. Leurda şoseaua intră în ,,Strîmtori", îngustare mai puţin spectaculoasă săpată în roci cristaline. Urmează o nouă luncă şi construcţiile de la Strîmtori (km 12). La km 14 (I. F. Cujba) revenim pe malul stîng. După ce trecem de gura văii Dracu (Beleoaia) ajungem la I. F. Urlieşu (cca 1190 m) la ,,captarea Olteţ". Prin tunelul de legătură cu Petrimanu, apele Olteţului sînt întoarse în marele colector de la Petrimanu (cca 1160 m), iar de aici sînt pompate în Lacul Vidra (1300 m). Şoseaua traversează coronamentul barajului Urlieşu şi urcă în serpentine pantele repezi al muntelui Turcinul, apoi ale muntelui Boul şi, ieşind la gol alpin, ajunge în Curmătura Olteţului (1615 m alt). Este punctul cel mai înalt al şoselei forestiere, unde se face joncţiunea cu poteca marcată cu bandă roşie (traseul 9) de pe culmea principală a munţilor Parîng şi Căpăţînii. Adăpost pentru noapte fie în cort, fie la stîna aflată pe latura sudică a curmăturii.

Intrebari inainte de casatorie


Daca te consideri pregatita sa faci pasul cel mare din viata ta, adica sa te casatoresti, trebuie sa-ti pui niste intrebari! Chiar daca ti se pare inutil si ridicol, raspunsurile te vor lamuri pe deplin daca esti pregatita sa spui „DA”.                           

1. Vrei in secret ca sexul sa fie diferit ca pana acum? Sau lui ii place sa te domine? Nu te rusina sa intrebi anumite aspecte legate de sex. Inainte sa spui marele „DA”, cuplurile ar trebui sa vorbeasca deschis despre dorintele lor sexuale. In acest fel vei afla ce-i place sa faca in pat si iti vei da seama daca poti depasi anumite fantezii sau daca le poti satisface.                                    

2. Crezi ca devine din ce in ce mai mult precum unul din parintii lui? Oricat de mult te straduiesti, unele trasaturi caracteristice, cu care ai crescut in familie, se transmit si la tine. Daca obeservi ca partenerul tau este din ce in ce mai mult precum tatal lui si face unele gesturi care te enerveaza enorm, acum este momentul oportun sa-i spui ca nu-ti place. Dar, in acelasi timp, nu uita ca si tu ai mostenit cate ceva de la mama ta.                                                                                      

3. Imi poti imprumuta 100 de lei? Cat de mult iti ajuti familia si prietenii este direct legat cu cat de mult va puteti ajuta unul pe celalalt. In acest fel poti intelege foarte usor cat de intelegator si saritor este partenerul tau. In acelasi timp poti afla daca aceasta trasatura de caracter va poate influenta relatia in mod pozitiv sau negativ.                                                                                                                                    

4. Este copilul vecinilor adorabil? In acest fel il poti determina sa vorbeasca despre copii fara sa-l intrebi direct. Asculta cu atentie care este parerea lui despre copii si astfel iti vei da seama daca isi doreste si el unul. Afla ce-l motiveaza sa-si doreasca copii. Astfel vei vedea ce parere are despre familie. Este important sa stii ce crede despre rolul de parinte si la ce metode de a creste cat mai bine un copil s-a gandit.                                                                                                                                                                        

5. A fost un atlet, tocilar sau ce gen de baiat in scoala? Desi oamenii se schimba pe parcursul vietii, nu scapam niciodata de anumite trasaturi. Rolul pe care l-a jucat in adolescenta iti poate spune cum va fi viitorul alaturi de el: Daca a fost bufonul clasei, poti conta pe glumele lui la cina in familie. Si daca a cam ramas corigent la diferite materii, insemna ca nu te poti baza sa rezolve singur anumite probleme pentru ca e obisnuit sa fuga de responsabilitati.                                                                                                                    

6. Pot merge cu prietenele la mare in week-end? Nu te ingrijora, asta nu inseamna ca trebuie sa-i ceri lui voie. Dar este foarte intelept sa vezi ce sunteti dispusi amandoi sa tolerati. Afla daca se opune sa-ti petreci singura timpul liber. Sau daca inca vrea sa petreaca fiecare sfarsit de saptamana cu prietenii. Sau poate ca tie inca iti mai place sa te intalnesti la un suc cu fostul iubit… cat mai des cu putinta.                             

7. Care este situatia ta finaciara? Aceasta intrebare omoara sigur romantismul. Dar daca vreti sa traiti impreuna in viitor, aceasta este o intrebare realistica la care ai nevoie de raspuns cat mai repede. Daca niciunul dintre voi nu stie cat castiga celalalt, ce asteptari de la viata are, cam cat ii place sa cheltuie, daca stie sa faca economii, acum este momentul pentru aceasta discutie ca sa nu existe certuri dupa nunta!                                                                                                                                                                    

8. Unde vrei sa ne petrecem Craciunul? Cand o relatie devine stabila, petrecerea sarbatorilor devine una dintre principalele probleme. Trebuie sa-ti impui si tu dorintele. Afla care sarbatoare e mai importanta pentru fiecare dintre voi. Deci esti pregatita sa faci un compromis si sa mergi la familia lui de sarbatori, asta insemnand sa nu mai stai cu ai tai atat de mult cat ai vrea?                                                                                   

 9. Cat de importanta este religia in viata ta? Trebuie sa vezi ce rol va juca religia in viata voastra. Veti petrece fiecare duminica la slujba? Vrei sa-ti cresti copii in aceeasi religie? El este un ateu convins si rade de fiecare data cand vede ca te rogi? Casatoria nu e o joaca. Daca toata lumea s-ar gandi mai bine inante sa ajunga la starea civila, rata divortului ar fi mult mai scazuta. Intrebarile prezentate mai sus trebuie sa-si gaseasca neaparat rasopuns inainte de a accepta cererea in casatorie a iubitului tau. Ai grija de viata ta ca altcineva nu o va face in locul tau!
(top-shop.ro)

sâmbătă, 26 noiembrie 2011

Comuna Fardea-Brainul Mare-Cabana Capriorul(muntii Apuseni)

Comuna Fîrdea - Brainul Mare - Cabana ,,Capriorul"                                                                                                          

Distanta: 13 km                          

Durata: 4½ ore                                                  

Caracteristici: traseu usor, poteca si drum de padure; diferenta de nivel: 700 m                              


Marcaj:banda albastraPosibilitati de acces: din DN 68 A, de la comuna Traian Vuia spre Surducul Mic, 13 km pe drum asfaltat pîna în comuna Fîrdea.                                                                                                                    Traseul începe din centrul comunei Fîrdea, în locul în care soseaua asfaltata coteste în unghi drept spre sud (spre Hauzesti). Nu exista tabla indicatoare, dar din acest loc se vede pe un stîlp de telegraf primul semn de marcaj, pe strada neasfaltata, în continuarea soselei pe care am venit dinspre Surducul Mic. Dupa 400 m traversam valea Moasei, afluent al vaii Gladna, si în curînd iesim din comuna. Aici, în dreapta, un indicator cu mentiunea ,,Cabana Capriorul 3,30 ore" marcheaza începutul potecii spre cabana. Urcam pe versantul din dreapta drumului printr-o poiana cu pomi rari. Dupa circa 200 m ajungem într-o taietura de padure în care cresc arbusti de stejar, mesteacan, mai rar salcîm si ienuperi. Aici poteca devine clara, drumul vechi pe care îl urmareste fiind sapat adînc de ape. Marcajul este foarte anevoios, practic lipscste. Pe alocuri drumul se desface în mai multe ramuri care dupa un timp se unesc iar în apropierea crestei principale spre care ne îndreptam. Pe masura ce urcam pe piciorul de deal dintre valea Gladnei si valea Moasei, în spatele nostru se deschide o priveliste din ce în ce mai cuprinzatoare asupra lacului de acumulare Firdea, asupra comunei de la picioarele noastre si asupra extremitatii nord-vestice a reliefului muntos din masivul Poiana Rusca, care se profileaza în spatele lacului sub forma unei ghirlande de dealuri înalte, împadurite. Dupa 1 km de urcus, taietura de padure se termina, panta devine lina si piciorul de deal se îngusteaza. Pe pomi se zareste iar marcajul, banda albastra care de aici înainte ne va însoti continuu pîna la destinatie. Dupa circa 300 m ajungem în culmea principala care separa bazinul vaii Hauzesti de cel al vaii Rozalia (Atentie la marcaj la parcurgerea în sens invers a traseului! Nu exista indicator unde poteca paraseste culmea principala). Drumul continua fara denivelari circa 700 m spre sud, printr-o poiana îngusta presarata cu ienuperi ce ating înaltimi pîna la 3 m. Din aceasta poiana, care invita la un popas dupa urcus (în mijlocul ei, pe un stejar tînar citim inscriptia "loc pentru popas"), se zaresc din cînd în cînd culmea împadurita a muntelui Gomila Mare în prim plan si culmea Brainului Mic în planul al doilea. Dupa ce trecem de o padurice de mesteacan, drumul intra în padure si începe sa urce spre Gomila Mare. La sfîrsitul unui urcus lin si continuu de 1,7 km, pe un drum prin padure batrîna de fag si stejar, ajungem într-o zona defrisata pe coasta vestica a culmii, presarata cu mure. In fata noastra se înalta Brainul Mic, pîna la care mai avem de parcurs 500 m, ultima portiune de urcus pieptis. Datorita taieturii mentionate, de pe vîrful Brainul Mic (746 m) se deschide o perspectiva minunata asupra partii de vest a Muntilor Poiana Rusca. Spre apus se ridica în partea opusa a bazinului vaii Hauzesti vîrful Plaiului, din care vedem desprinzîndu-se spre nord coama vestica a masivului pîna la Magura Surduc, care strajuieste deasupra lacului Fîrdea si defileului vaii Glanda de la Surduc. Inspre sud-vest se disting taietura sinuoasa si adînca a vaii Nadragului si înaltimile din sudul regiunii. La poalele muntilor Poiana Rusca se deschide depresiunea Caransebesului, în spatele careia se profileaza în zare dealurile Buziasului si Muntii Semenic. Din Brainul Mic coborîm cîteva sute de metri spre o sa larga, în dreptul careia se termina zona defrisata. Poteca continua prin padure, indicata de un marcaj des. Dupa 1,5 km ajungem în saua din fata Brainului Mare. Vîrful nu se vede din cauza padurii. De aici poteca urca sinuos circa 200 m, pentru a continua pe curba de nivel de pe coasta nordica a culmii, cu scopul de a evita urcusul abrupt spre vîrful Brainul Mare (874 m), care, fiind împadurit, nu ofera o priveliste deosebita. Traseul continua spre vest urmarind pe o distanta de 2 km ondulatiile largi ale culmii împadurite, pîna în zona înalta din care se desprinde spre nord culmea care desparte bazinul vaii Rosalia de cel al vaii Gladna. De aici traseul marcat se îndreapta spre sud-est, urmînd în lungul culmii principale un drum de padure, pentru a ajunge dupa 2,5 km în zona plata de sub vîrful Daia. In continuare, drumul ocoleste la nord, pe curba de nivel, vîrful Daia (945 m) si ajunge dupa 800 m în saua plata dintre vîrful Daia si Dîmbul cu Fier. Aici întîlnim marcajele care vin de la Nadrag, Pades si Luncani. Din acest loc un drum carosabil ne conduce la cabana "Capriorul", care se afla la 200 m spre sud, pe o culme secundara.

Prietene bune

Orice femeie are 5 prieteni buni pe care trebuie sa-i cunosti si sa le intelegi rolul in viata ei. De unii va trebui sa te feresti in timp ce altii iti pot deveni aliati.                                                                       
1. Ai grija la prietenele ei din studentie! O prietena rebela din studentie poate insemna doar probleme pentru relatia voastra de cuplu. Asta pentru ca este impotriva monoogamiei si va incerca sa va desparta. Deci, ce poti face ca sa supravietuiesti unei asemenea prietene fara sa inebunesti? Fii mereu cu ochii pe ea pentru ca va incerca sa-ti ia iubita la cele mai traznite petreceri ca sa-i demonstreze acesteia ce pierde daca mai sta in relatia cu tine. Dar acesta nu este un motiv sa te panichezi pentru ca iubita ta probabil a deposit acea perioada studenteasca si este foarte fericita ca te-a intalnit.                                                                                         
2. Ai doar de castigat de pe urma dusmanilor-prietenilor ei Urmatoarea categorie este a cea a prietenilor pe care iubita ta ii uraste in secret sau le poarta ranchiuna. Cand sunt impreuna se iubesc pur si simplu, dar se barfesc reciproc pe la spate. Bineinteles ca nu vor recunoaste asta niciodata din moment ce se considera prietene bune. Te intrebi probabil de ce are astfel de prieteni? Este simplu. Femeilor le place sa barfeasca si astfel de prietene sunt tinta perfecta pentru toate greselile din lume. Dar situatia nu este atat de neplacuta pentru tine din moment ce ea va uita de greselile tale pentru ca este destul de ocupata cu nervii pe care ii are pe prietena ei.                                                                                                                   
3. O prietena “acra” este sigur pe lista iubitei tale Cu siguranta vei gasi o prietena disperata, singura si frustrate in lista iubitei tale. Aceasta este cu siguranta o femeie “acra” care nu a mers la o intalnire cu un barbat de ceva vreme. In ciuda acestor lucruri, iubita o aprecieaza mult pe acea femeie si o considera o prietena loiala si buna. Pentru tine asta poate fi o problema deoarece prietena “acra” nu are viata sociala si se agata precum o liana de iubita ta. Ceea ce este bine din aceasta prietenie este faptul ca iubita ta se bucura ca nu se afla in situatia prietenei ei singure si va aprecia mai mult relatia voastra.                                            
4. Toti prietenii ei de sex masculin… O problema pentru tine sunt toti prietenii barbati ai iubitei tale cu care aceasta are o relatie apropiata si speciala de peste un deceniu. Cea mai mare neplacere/placere este ca acestia iti pot tine locul atunci cand tu nu esti in preajma. Bineinteles ca fetele isi iubesc prietenii barbati din moment ce acestia le ofera o opinie masculina la problemele voastre. Ai mare grija…                          
5. Castiga inima celei mai bune prietene a ei! Si in cele din urma, dar nu mai putin importanta, este prietena ei cea mai buna pe care iubita ta o stie de o viata. Aceasta este sufletul ei pereche, confidenta ei si ii este alaturi la bine si la rau. Trebuie sa stii ca este cea mai importanta in viata iubitei tale. Asa ca fa bine si castiga-I inima daca vrei sa ai o relatie de lunga durata cu iubita ta. Prietena ei cea mai buna iti poate oferi multe informatii despre iubita ta, iti poate spune cum gandeste si, in afara de asta, daca ea te va vorbi de bine iubita ta sigur te va aprecia mai mult. Daca vrei ca relatia ta sa mearga, accepta-i prietenele pentru ca daca le vei vorbi de rau in fata ei sau nu-ti va placea de ele sigur nu-ti vei face bine. Nu uita ca o femeie este foarte loiala prietenelor ei si de multe ori acestea sunt mai presus decat barbatul cu care au o relatie.
top-shop.ro)

Pozitii pentru mai multa placere

Stiai ca pozitia potrivita din timpul actului sexual poate influenta durata si intensitatea acestuia? Acei barbati care au probleme cu ejaculrea precoce trebuie sa evite anumite pozitii si sa apeleze la unele care ii avantajeaza. Sunt foarte multe motive pentru care barbatii au probleme cu ejacularea precoce; unele sunt legate de stress, altele sunt de ordin psihologic si ultimele sunt de natura fiziologica. Pozitiile care necesita multa miscare a incheieturilor, soldurilor si feselor pot fi foarte excitante pentru unii barbate si drept rezultat sa existe o ejaculare precoce. Exista pozitii care trebuie evitate si unele care ajuta ca actul sexual sa fie mai lung si mai placut.                                
1. Pozitii ce trebuie evitate Ca regula generala trebuie sa eviti pozitia misionarului si versiunile ei. Aceste pozitii sunt cele mai solicitante pentru barbat. Daca partenerul tau are probleme cu ejacularea precoce nu il va ajuta aceasta pozitie. Urmatoarele pozitii ce trebuie evitate sunt cele numite doggy style unde deasemenea barbatul face cea mai multa “treaba” si miscare. Cei care au probleme cu ejacularea trebuie sa evite pozitiile pe la spate ca sunt foarte excitante si duc la o ejaculare rapida.                                                     
2. Pozitii benefice Doua grupe de pozitii sunt recomandate, una mai buna decat cealalta, care aduc placere ambilor parteneri. Prima grupa este cea a pozitiilor in sezut unde femeia sta in bratele partenerului. Cea mai buna pozitie este cea in care barbatul sta la marginea patului cu picioarele pe podea, iar femeia are bratele incolacite in jurul gatului lui si picioarele in jurul taliei barbatului. Nu este aproape niciun efort din partea barbatului in aceasta pozitie, de aceea este foarte bine sa o folositi cat mai des. Aceasta pozitie este foarte placuta pentru femeie din moment ce ii este atins foarte adanc punctual G. Pe de alta parte, barbatul este si el stimulat de aceasta pozitie din moment ce partenera este cea care face miscarile si ii adduce satisfactia. Imbratisarile, sarutarile ii vor distrage atentia de la penis si astfel ejacularea va intarsia sa apara.                                                                                                                     
3. Pozitii de top Barbatul este relaxat si sta pe spate, iar femeia este intinsa pe el cu spatele pe pieptul lui. In aceasta pozitie femeia este cea care conduce actul sexual si are control asupra lui. Barbatul doar sta pe spate si se lasa in voia femeii. Pentru mai multa intimitate barbatul ii poate pune capul partenerei langa al lui. Aceasta pozitie mareste mult durata actului sexual si al placerii.
(top-shop.ro)

joi, 24 noiembrie 2011

Comuna Vaideeni-Valea Plaiului-Faget-Piscu Putului-Cumpene-Muchia Casariei-Vf.Nedei-Negovanu-Curmatura Oltetului-Lacul Petrimanu-Valea Latoritei(muntii Capatanii)

Comuna Vaideeni - Valea Plaiului – Făget – Piscu Puţului – Cumpene – Muchia Căşeriei – Vf. Nedei – Negovanu – Curmătura Olteţului – Lacul Petrimanu / Valea Latoriţei                                                                      

Timp de mers: 12 ore, accesibil vara                                  

Traseu nemarcat                                                                

Locuri de adăpost: Cabana turistică Tudor - Petrimanu.

Zi veverita...

O blonda se duce la un hotel sa-si ia o camera peste noapte. Receptionerul ii spune ca nu mai are decat un pat liber, dar cu trei barbati in camera.Fiind iarna si neavand unde sa doarma accepta. In camera unul dintre ce trei ii propune un joc.Daca raspundea corect la o ghicitoare("ce e mica, are coada, rontaie alune, si traieste in padure?") o vor lasa sa doarma. Daca nu ... Dimineata femeia de servici intra in camera unde doi barbati erau lesinati, iar al treilea in genunchi se ruga la blonda:                                                 
- Zi veverita, te implor, zi veverita!!!

Strigate hormonale in asteptarea barbatilor

Un grup de turisti bulgari intr-o excursie in Romania prin muntii Carpati. La un moment dat se aude un urlet infricosator. UUUUU-UUUUUUUUUU-UUUUUUUUUUUUUUU. Speriati si curiosi isi intreaba ghidul despre ce este vorba. Ghidul le spune glumind:                                                                                      
-La noi in Romania exista un grup de femei foarte frumoase care in momentul in care le vine timpul de imperechere se aduna intr-o "pestera" si isi inalta strigatul hormonal in asteptarea masculilor. Peste 2 zile cel mai titrat ziar din Bulgaria scria cu litere de-o schioapa. "15 barbati bulgari au murit calcati de tren intr-un tunel din Romania. Toti erau dezbracati"